Statut Szkoły

Statut Szkoły (spis treści) z dnia 31.08.2017

Spis treści: 

ROZDZIAŁ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ II – CELE I ZADANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ROZDZIAŁ III – ORGAN PROWADZĄCY

ROZDZIAŁ IV – ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

-Dyrektor

-Rada Pedagogiczna

-Samorząd Uczniowski

ROZDZIAŁ V – PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW, UCZNIÓW I RODZICÓW

-Pracownicy Szkoły

-Nauczyciele

-Zadania innych pracowników Szkoły

-Uczniowie Szkoły

-Nagrody i wyróżnienia

-Prawa i obowiązki Rodziców

ROZDZIAŁ VI – ORGANIZACJA SZKOŁY

-Zasady naboru uczniów do Szkoły

-Strój ucznia

ROZDZIAŁ VII – SPOSÓB UZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA DZIAŁALNOŚĆ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

ROZDZIAŁ VIII – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Statut Naszej Szkoły

Trwa rekrutacja na rok szkolny 2020/2021