Zapisy

Rekrutacja do szkoły na rok 2017/18

Zgodnie z art.204 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. Z 2017 r. poz.60) :

Art. 204. 1. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy
składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do:
1) publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych
form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych – określa do dnia 15 kwietnia 2017 r.
organ prowadzący odpowiednio publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego lub publiczną szkołę podstawową;

2. Na rok szkolny 2017/2018 organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego lub publiczną szkołę podstawową do dnia 15 kwietnia 2017 r. podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, zgodnie z art. 131 ust. 4–6 i art. 133 ust. 3 i 4 ustawy – Prawo oświatowe.
3. Przepis art. 154 ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe stosuje się do postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny
2017/2018 do klasy I ośmioletniej szkoły podstawowej, z tym że terminy, które miały być podane do końca lutego, podaje się do publicznej wiadomości do końca kwietnia. Przepisy art. 154 ust. 5–9 ustawy – Prawo oświatowe stosuje się odpowiednio.

Procedura rekrutacji dzieci do Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi „Nasza Szkoła” w Katowicach na rok szkolny 2017/18

Szkoła podstawowa KatowiceZasady naboru uczniów do Szkoły ( zgodnie ze Statutem szkoły)
1/ Przyjmowanie uczniów do Szkoły przeprowadza się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
2/ Liczbę klas pierwszych w szkole ustala Dyrektor Szkoły na podstawie arkusza organizacyjnego zatwierdzonego przez Organ Prowadzący.
3/ Liczba dzieci w klasie na każdym poziomie wiekowym nie może przekroczyć 12 uczniów.
4/ Tworzone oddziały mogą być jednorodne wiekowo lub różnowiekowe. Na wniosek rodziców ucznia ubiegającego się o przyjęcie do klasy I , w szczególnie uzasadnionych przypadkach, Dyrektor Szkoły dokonując podziału może przyjąć ucznia odstępując od zasady jednorodności wiekowej.

Rekrutacja uczniów z orzeczeniami:
1/ Przyjmowanie uczniów do oddziału integracyjnego przeprowadza się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
2/ Liczbę klas pierwszych integracyjnych w Szkole ustala Dyrektor Szkoły na podstawie arkusza organizacyjnego zatwierdzonego przez Organ Prowadzący.
3/ Liczba dzieci w klasie pierwszej integracyjnej nie może przekroczyć 12 uczniów (w tym 2-4 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego).
4/ Do oddziału integracyjnego będą przyjmowane dzieci, których rodzice wyrażą pisemną zgodę na naukę w tym oddziale.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi „Nasza Szkoła” prowadzi nabór na rok szkolny 2017/18

Zgodnie z procedurą rekrutacji opartą na zapisach statutowych Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi „Nasza Szkoła” w Katowicach rozpoczął się w naszej szkole okres rekrutacji na rok szkolny 2017/18 do poszczególnych klas dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i dzieci pełnosprawnych pragnących uczęszczać do naszej szkoły. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej oraz realizuje na terenie szkoły terapie wynikające z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zapisy Niepubliczna Szkoła Podstawowa KatowiceDysponujemy jeszcze wolnymi miejscami w klasach:
I b – 4 miejsca wolne,
II – 2 miejsca wolne,
III – 2 miejsca wolne,
V b – 4 miejsca wolne,
VI – 2 miejsca wolne.

Więcej informacji dotyczących opłat i realizowanych świadczeń w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej pod telefonem: 883 999 710, 883 999 803 bądź tez bezpośrednio w sekretariacie szkoły w godzinach od 8.00–16.00.

OPŁATY W NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ „NASZA SZKOŁA” (obowiązują od września 2017 r.)rekrutacja szkoła Katowice

 • Wpisowe jednorazowe  –    150 zł   
 • Opłata stała , czesne miesięczne –       350 zł (lub płatne jednorazowo za 12 miesięcy – 4.200 zł)
 • Stawka żywieniowa –     obiad szkolny –   6 zł, śniadanie –   2,50 zł
 • Zajęcia dodatkowe –płatne po zamknięciu oferty zgodnie z wyborem rodziców.

DZIECI Z ORZECZENIAMI O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO ZE WZGLĘDU NA AUTYZM LUB NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ SPRZĘŻONĄ ZWOLNIONE SĄ Z OPŁATY CZESNEGO!

Dokumenty do pobrania:

Zapisy Szkoła Katowice

Podanie o przyjęcie dziecka

Zapisy Niepubliczna Szkoła Katowice

Karta zapisu na zajęcia dodatkowe

Zapisy prywatna szkoła podstawowa

Wniosek o przyjęcie dziecka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W Niepublicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi „Nasza Szkoła” zapewniamy naszym uczniom:

1.Bezpieczeństwo w całodobowo chronionym obiekcie,

2.Troskliwą opiekę od godz. 7:00 do 17:00,

3.Zindywidualizowaną pracę w klasach liczących standardowo do 14 uczniów,

4.Wysoki poziom nauczania realizowany przez sprawdzonych nauczycieli, pedagogów,

5.Indywidualizację potrzeb ucznia oraz rozwijanie jego uzdolnień,

6.Już w pierwszej klasie naukę języka angielskiego (4 godz. tygodniowo) prowadzoną przez wykwalifikowaną kadrę po filologii angielskiej i native speakera,

7.Od 1 klasy edukację informatyczną w nowoczesnej pracowni komputerowej,

8.Atrakcyjne lekcje z różnych przedmiotów w pracowniach tematycznych GWSH,

9. Opiekę psychologa, pedagoga oraz logopedy– wczesne diagnozowanie ewentualnych problemów edukacyjnych i wychowawczych oraz poszukiwanie skutecznych metod ich rozwiązania,

10. Prawidłowy, skoordynowany rozwój fizyczny poprzez zajęcia gimnastyczne, na basenie, badminton, capueire, SKS, gimnastykę korekcyjną, szkółkę piłkarską a dla najmłodszych również Gry i Zabawy ogólnorozwojowe,

11. W czasie wakacji możliwość uczestniczenia w obozach sportowych oraz zagranicznych obozach językowych (Anglia, Szkocja, Irlandia),

12. W okresie ferii zimowych ciekawą ofertę wyjazdów krajowych i zagranicznych na zimowiska i szkółki narciarskie, gdzie opiekunami są nauczyciele z naszej szkoły,

13. Treningi efektywnego uczenia się, logicznego myślenia, pamięci i koncentracji uwagi.

14. Coroczne tematyczne wyjazdy nad morze dla klas 2-3 na tzw. Zieloną Szkołę oraz wycieczki edukacyjno – krajoznawczo –tematyczne w różne zakątki Polski

15. Zajęcia z wychowania muzycznego prowadzone we współpracy z Akademią Muzyczną w Katowicach i indywidualnymi muzykami,

16. Poza podstawową ofertą edukacyjną możliwość wszechstronnego rozwoju zainteresowań, pasji i rozbudzania drzemiących talentów w ramach kółek:

 • plastycznego,
 • polonistycznego,
 • historycznego,
 • matematycznego,
 • informatycznego,
 • językowego (m.in. angielski, niemiecki, inne w zależności od zainteresowań),
 • szkoły tańca,
 • filmowego i fotograficznego,
 • edukacji teatralnej,

17. Zajęcia rozwijające inteligencję emocjonalną prowadzone przez psychologa szkolnego,

18. Zajęcia rozwijające logiczne myślenie w ramach Klubu Młodych Talentów prowadzone przez pedagoga szkolnego we współpracy ze stowarzyszeniem DELTA,

19. Wyjścia do teatru, filharmonii i kina,

20. Dodatkowo naukę języka niemieckiego, naukę gry na instrumencie.

W Szkole obowiązują mundurki !