Zapisy

Procedura rekrutacji dzieci do Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi „Nasza Szkoła” w Katowicach na rok szkolny 2019/20

Szkoła podstawowa KatowiceZasady naboru uczniów do Szkoły ( zgodnie ze Statutem szkoły)
1/ Przyjmowanie uczniów do Szkoły przeprowadza się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
2/ Liczbę klas pierwszych w szkole ustala Dyrektor Szkoły na podstawie arkusza organizacyjnego zatwierdzonego przez Organ Prowadzący.
3/ Liczba dzieci w klasie na każdym poziomie wiekowym nie może przekroczyć 12 uczniów.
4/ Tworzone oddziały mogą być jednorodne wiekowo lub różnowiekowe. Na wniosek rodziców ucznia ubiegającego się o przyjęcie do klasy I , w szczególnie uzasadnionych przypadkach, Dyrektor Szkoły dokonując podziału może przyjąć ucznia odstępując od zasady jednorodności wiekowej.

Rekrutacja uczniów z orzeczeniami:
1/ Przyjmowanie uczniów do oddziału integracyjnego przeprowadza się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
2/ Liczbę klas pierwszych integracyjnych w Szkole ustala Dyrektor Szkoły na podstawie arkusza organizacyjnego zatwierdzonego przez Organ Prowadzący.
3/ Liczba dzieci w klasie pierwszej integracyjnej nie może przekroczyć 12 uczniów (w tym 2-4 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego).
4/ Do oddziału integracyjnego będą przyjmowane dzieci, których rodzice wyrażą pisemną zgodę na naukę w tym oddziale.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi „Nasza Szkoła” prowadzi nabór na rok szkolny 2019/20

Zgodnie z procedurą rekrutacji opartą na zapisach statutowych Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi „Nasza Szkoła” w Katowicach rozpoczął się w naszej szkole okres rekrutacji na rok szkolny 2019/20 do poszczególnych klas. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej oraz realizuje na terenie szkoły terapie wynikające z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zapisy Niepubliczna Szkoła Podstawowa KatowiceDysponujemy jeszcze wolnymi miejscami w klasach:
I – VIII

Więcej informacji dotyczących opłat i realizowanych świadczeń w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej pod telefonem: 883 999 710, 883 999 803 bądź tez bezpośrednio w sekretariacie szkoły w godzinach od 8.00–16.00.

OPŁATY W NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ „NASZA SZKOŁA” (obowiązują od września 2018 r.)rekrutacja szkoła Katowice

 • Wpisowe jednorazowe  –    150 zł   
 • Opłata stała , czesne miesięczne –       400 zł (lub płatne jednorazowo za 12 miesięcy – 4.800 zł) * od września 2019 opłata będzie wynosić 450 zł!
 • Stawka żywieniowa –     obiad szkolny –   6 zł, śniadanie –   2,50 zł
 • Zajęcia dodatkowe –płatne po zamknięciu oferty zgodnie z wyborem rodziców.

Dokumenty do pobrania:

W Niepublicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi „Nasza Szkoła” zapewniamy naszym uczniom:

1.Bezpieczeństwo w całodobowo chronionym obiekcie,

2.Troskliwą opiekę od godz. 7:00 do 17:00,

3.Zindywidualizowaną pracę w klasach liczących standardowo do 12 uczniów,

4.Wysoki poziom nauczania realizowany przez sprawdzonych nauczycieli, pedagogów,

5.Indywidualizację potrzeb ucznia oraz rozwijanie jego uzdolnień,

6.Od 1 klasy edukację informatyczną w nowoczesnej pracowni komputerowej,

7. Opiekę psychologa, pedagoga oraz logopedy– wczesne diagnozowanie ewentualnych problemów edukacyjnych i wychowawczych oraz poszukiwanie skutecznych metod ich rozwiązania,

8. Treningi efektywnego uczenia się, logicznego myślenia, pamięci i koncentracji uwagi.

9. Salę SI

10. Poza podstawową ofertą edukacyjną możliwość wszechstronnego rozwoju zainteresowań, pasji i rozbudzania drzemiących talentów w ramach kółek:

 • plastycznego,
 • polonistycznego,
 • historycznego,
 • matematycznego,
 • informatycznego,
 • językowego (m.in. angielski, niemiecki, inne w zależności od zainteresowań),
 • szkoły tańca,
 • filmowego i fotograficznego,
 • edukacji teatralnej,

11. Zajęcia rozwijające inteligencję emocjonalną prowadzone przez psychologa szkolnego,

12. Wyjścia do teatru, filharmonii i kina,