Zapisy

Rekrutacja do szkoły na rok 2018/19

Zgodnie z art.204 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. Z 2017 r. poz.60) :

Art. 204. 1. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy
składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do:
1) publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych
form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych – określa do dnia 15 kwietnia 2017 r.
organ prowadzący odpowiednio publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego lub publiczną szkołę podstawową;

2. Na rok szkolny 2018/2019 organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego lub publiczną szkołę podstawową do dnia 15 kwietnia 2018 r. podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, zgodnie z art. 131 ust. 4–6 i art. 133 ust. 3 i 4 ustawy – Prawo oświatowe.
3. Przepis art. 154 ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe stosuje się do postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny
2017/2018 do klasy I ośmioletniej szkoły podstawowej, z tym że terminy, które miały być podane do końca lutego, podaje się do publicznej wiadomości do końca kwietnia. Przepisy art. 154 ust. 5–9 ustawy – Prawo oświatowe stosuje się odpowiednio.

Procedura rekrutacji dzieci do Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi „Nasza Szkoła” w Katowicach na rok szkolny 2018/19

Szkoła podstawowa KatowiceZasady naboru uczniów do Szkoły ( zgodnie ze Statutem szkoły)
1/ Przyjmowanie uczniów do Szkoły przeprowadza się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
2/ Liczbę klas pierwszych w szkole ustala Dyrektor Szkoły na podstawie arkusza organizacyjnego zatwierdzonego przez Organ Prowadzący.
3/ Liczba dzieci w klasie na każdym poziomie wiekowym nie może przekroczyć 12 uczniów.
4/ Tworzone oddziały mogą być jednorodne wiekowo lub różnowiekowe. Na wniosek rodziców ucznia ubiegającego się o przyjęcie do klasy I , w szczególnie uzasadnionych przypadkach, Dyrektor Szkoły dokonując podziału może przyjąć ucznia odstępując od zasady jednorodności wiekowej.

Rekrutacja uczniów z orzeczeniami:
1/ Przyjmowanie uczniów do oddziału integracyjnego przeprowadza się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
2/ Liczbę klas pierwszych integracyjnych w Szkole ustala Dyrektor Szkoły na podstawie arkusza organizacyjnego zatwierdzonego przez Organ Prowadzący.
3/ Liczba dzieci w klasie pierwszej integracyjnej nie może przekroczyć 12 uczniów (w tym 2-4 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego).
4/ Do oddziału integracyjnego będą przyjmowane dzieci, których rodzice wyrażą pisemną zgodę na naukę w tym oddziale.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi „Nasza Szkoła” prowadzi nabór na rok szkolny 2018/19

Zgodnie z procedurą rekrutacji opartą na zapisach statutowych Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi „Nasza Szkoła” w Katowicach rozpoczął się w naszej szkole okres rekrutacji na rok szkolny 2018/19 do poszczególnych klas dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i dzieci pełnosprawnych pragnących uczęszczać do naszej szkoły. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej oraz realizuje na terenie szkoły terapie wynikające z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zapisy Niepubliczna Szkoła Podstawowa KatowiceDysponujemy jeszcze wolnymi miejscami w klasach:
I – VIII

Więcej informacji dotyczących opłat i realizowanych świadczeń w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej pod telefonem: 883 999 710, 883 999 803 bądź tez bezpośrednio w sekretariacie szkoły w godzinach od 8.00–16.00.

OPŁATY W NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ „NASZA SZKOŁA” (obowiązują od września 2018 r.)rekrutacja szkoła Katowice

 • Wpisowe jednorazowe  –    150 zł   
 • Opłata stała , czesne miesięczne –       400 zł (lub płatne jednorazowo za 12 miesięcy – 4.800 zł) * od września 2019 opłata będzie wynosić 450 zł!
 • Stawka żywieniowa –     obiad szkolny –   6 zł, śniadanie –   2,50 zł
 • Zajęcia dodatkowe –płatne po zamknięciu oferty zgodnie z wyborem rodziców.

DZIECI Z ORZECZENIAMI O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO ZE WZGLĘDU NA AUTYZM LUB NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ SPRZĘŻONĄ ZWOLNIONE SĄ Z OPŁATY CZESNEGO!

Dokumenty do pobrania:

Zapisy Szkoła Katowice

Podanie o przyjęcie dziecka

Zapisy Niepubliczna Szkoła Katowice

Karta zapisu na zajęcia dodatkowe

Zapisy prywatna szkoła podstawowa

Wniosek o przyjęcie dziecka

W Niepublicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi „Nasza Szkoła” zapewniamy naszym uczniom:

1.Bezpieczeństwo w całodobowo chronionym obiekcie,

2.Troskliwą opiekę od godz. 7:00 do 17:00,

3.Zindywidualizowaną pracę w klasach liczących standardowo do 14 uczniów,

4.Wysoki poziom nauczania realizowany przez sprawdzonych nauczycieli, pedagogów,

5.Indywidualizację potrzeb ucznia oraz rozwijanie jego uzdolnień,

6.Od 1 klasy edukację informatyczną w nowoczesnej pracowni komputerowej,

7. Opiekę psychologa, pedagoga oraz logopedy– wczesne diagnozowanie ewentualnych problemów edukacyjnych i wychowawczych oraz poszukiwanie skutecznych metod ich rozwiązania,

8. Treningi efektywnego uczenia się, logicznego myślenia, pamięci i koncentracji uwagi.

9. Zajęcia z wychowania muzycznego prowadzone we współpracy z Akademią Muzyczną w Katowicach i indywidualnymi muzykami,

10. Poza podstawową ofertą edukacyjną możliwość wszechstronnego rozwoju zainteresowań, pasji i rozbudzania drzemiących talentów w ramach kółek:

 • plastycznego,
 • polonistycznego,
 • historycznego,
 • matematycznego,
 • informatycznego,
 • językowego (m.in. angielski, niemiecki, inne w zależności od zainteresowań),
 • szkoły tańca,
 • filmowego i fotograficznego,
 • edukacji teatralnej,

11. Zajęcia rozwijające inteligencję emocjonalną prowadzone przez psychologa szkolnego,

12. Wyjścia do teatru, filharmonii i kina,