Rehabilitacja ruchowa i gimnastyka korekcyjna

Rehabilitacja ruchowa

Na terenie placówki dla dzieci przedszkolnych i szkolnych prowadzona jest gimnastyka korekcyjna. Zajęcia prowadzone są na sali gimnastycznej wyposażonej w różnorodny sprzęt, a ich celem jest nie tylko korekcja zaistniałych wad postawy, ale również kształtowanie u dzieci nawyku prawidłowej postawy i zachęcanie do podejmowania aktywności fizycznej, która służy zdrowiu i dostarcza wiele radości. Ćwiczenia dobierane są indywidualnie do zaistniałej wady i możliwości dziecka.

Rehabilitacja ruchowa – plan pracy

I. Cel główny
Celem głównym działań fizjoterapeuty jest osiągnięcie, przy aktywnym uczestnictwie uczestników,
możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania i sprawności w ich naturalnym środowisku, w
zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

II. Uczestnicy
Uczestnikami zajęć kinezyterapeutycznych są dzieci, którym na podstawie orzeczeń oraz
obserwacji grona pedagogicznego przyznano godziny indywidualnej pracy z fizjoterapeutą.

III. Czas i miejsce pracy
Zajęcia prowadzone będą przez fizjoterapeutę w sali do rehabilitacji ruchowej w odpowiednio
indywidualnie przydzielonych godzinach, dwa razy w tygodniu po 30 minut dla jednego dziecka
(godzina w tygodniu łącznie). Szczegółowy czas pracy z podopiecznymi określa grafik pracy.

Rehabilitacja ruchowa

Zakres: Kinezyterapia, ćwiczenia czynne, masaż funkcjonalny, gry i zabawy ruchowe.
Formy, metody pracy: Praca indywidualna z podopiecznymi, metody praktyczne – ćwiczebne,
realizacji zadań i wykonywanie zaplanowanego planu ćwiczeń.

Termin realizacji: Praca ciągła, zajęcia odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku.
Zajęcia z fizjoterapeutą dla jednego dziecka, to godzina tygodniowo podzielona na dwa spotkania
w tygodniu po 30 minut określone w grafiku pracy.

Odpowiedzialny: fizjoterapeuta

Cele główne: Poprawa sprawności ruchowej, motoryki dużej i małej, funkcji kończyn górnych i
dolnych, korekcja wad postawy, budowa siły i kontroli mięśniowej.

Cele szczegółowe:

1. Nabycie, doskonalenie sprawności ruchowej w ramach indywidualnych ćwiczeń,
koordynacyjnych, ogólnousprawniających, manualnych, relaksacyjnych, oddechowych,
równoważnych, grach i zabawach ruchowych i korekcji wad postawy.

2. Rozładowanie napięć psychicznych,

3. Polepszenie samopoczucia,

4. Stymulowanie uczestników w kierunku wzrostu samodzielności,

5. Wyuczenie nawyku dbałości o prawidłową postawę ciała,

6. Zwiększenie świadomości o kontroli swojego ciała i zdrowia,

7. Nabyta sprawność fizyczna daje większe perspektywy zdobycia pracy i lepszego zarobku, a
zatem polepszenia własnej egzystencji.

8 Wdrażanie do zdrowego, higienicznego, i bezpieczniejszego życia oraz czynnego spędzania
czasu wolnego,

9. Podnoszenie zdolności poznawczych: uwagi, spostrzegawczości, orientacji w przestrzeni,
wyobraźni, umiejętności myślenia przyczynowo-skutkowego, przewidywania oraz
podejmowania właściwych decyzji.

Wyposażenie: Sala do rehabilitacji ruchowej, materiały do ćwiczeń; piłki rehabilitacyjne,
woreczki, szarfy itp.

W ramach zajęć rehabilitacji ruchowej ,zgodnie z planem tygodniowym realizowane są:
– indywidualna praca z fizjoterapeutą
– indywidualny zestaw ćwiczeń do wykonywania w czasie wolnym