Regulamin świetlicy

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI „ NASZA SZKOŁA”

1. Uczeń po wejściu do świetlicy ma obowiązek zgłosić się do nauczyciela.

2. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet krótkotrwałym oddaleniu się.

3. Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznane z zasadami BHP oraz przeciwpożarowymi przez nauczycieli świetlicy.

4. Dzieci mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy.

5. W świetlicy dzieci mogą korzystać z telefonów komórkowych za zgodą nauczyciela świetlicowego.

6. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe przedmioty przynoszone do szkoły.

7. Dzieci ze świetlicy odbierane są przez rodziców lub inne upoważnione osoby w karcie zgłoszeniowej.

8. W wyjątkowych wypadkach, jeśli dziecko nie miałoby być odebrane przez osoby nie umieszczone w karcie zgłoszeniowej, potrzebne jest jednorazowe pisemne oświadczenie rodziców, które powinno być dostarczone do Dyrektora Szkoły.

9. W przypadku samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy do domu potrzebne jest oświadczenie rodziców ze zgodą na takie wyjście.

10. Osobom nieupoważnionym lub opiekunom w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą przekazywane. Wychowawca będzie wzywał innego opiekuna wymienionego w karcie. O takiej sytuacji będzie informowany dyrektor, pedagog szkolny lub w szczególnych przypadkach policja.

11. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze dziecka ze świetlicy.

12. Rodzic/opiekun osobiście odbiera dziecko ze świetlicy.

13. W pracy z dziećmi wychowawca świetlicy współpracuje z pedagogiem szkolnym oraz wychowawcami klas.

14. Wychowawca klasy wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego uwzględnia opinię wychowawcy świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego do świetlicy.

15. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego, rodzic/opiekun prawny postanowi wypisać dziecko ze świetlicy, powinien ten fakt zgłosić nauczycielowi świetlicy.

16. Wychowawca świetlicy ma obowiązek niezwłocznie powiadomić wychowawcę lub pedagoga szkolnego o problemach wychowawczych zaistniałych podczas zajęć w szkolnej świetlicy.

17. Obowiązkiem rodziców lub prawnych opiekunów jest przestrzeganie godzin pracy świetlicy i punktualnego odbierania dzieci.

18. W świetlicy, przez cały rok szkolny, obowiązuje zmiana obuwia.

19. Rodzice/opiekuni prawni dziecka zobowiązani są powiadomić wychowawców świetlicy o zmianie danych kontaktowych oraz wszystkich innych istotnych informacjach, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i funkcjonowanie dziecka w szkole (choroby, alergie, orzeczenia poradni itp.).

20. W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice/opiekunowie zapoznają się i akceptują Regulamin Świetlicy.