Wewnątrzszkolny system oceniania

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NASZA SZKOŁA

ROZDZIAŁ I  –          CELE OCENIANIA

ROZDZIAŁ II –          ZASADY I SPOSÓB OCENIANIA

– ocenianie bieżące w klasach I – III

– ocenianie bieżące w klasach IV – VIII

ROZDZIAŁ III-          ZASADY WYSTAWIANIA OCEN KLASYFIKACYJNYCH I PROMOWANIE

– klasyfikacja i promowanie uczniów w klasach I – III

– klasyfikacja i promowanie uczniów w klasach IV – VIII

ROZDZIAŁ IV-         ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA

– elementy składowe oceny z zachowania w klasach I – III

– elementy składowe oceny z zachowania w klasach IV – VIII

ROZDZIAŁ V –          SYSTEM NAGRÓD I KAR

ROZDZIAŁ VI-          SPOSOBY KORYGOWANIA NIEPOWODZEŃ SZKOLNYCH

ROZDZIAŁ VII-        SPOSOBY POWIADAMIANIA RODZICÓW O OSIĄGNIĘCIACH I  POSTĘPACH UCZNIÓW

ROZDZIAŁ VIII-       TRYB I TERMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO

ROZDZIAŁ IX-          TRYB PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POPRAWKOWEGO

ROZDZIAŁ X-           ANALIZA WYNIKÓW OCENIANIA

ROZDZIAŁ XI-          PROCEDURY PRZEKAZYWANIA INFORMACJI O WYNIKACH SPRAWDZIANU PRZEPROWADZANEGO W OSTATNIM ROKU NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ

ROZDZIAŁ XII         EWALUACJA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

Całość do przeczytania: WSO DLA KL.I-VIII

Trwa rekrutacja na rok szkolny 2020/2021