Wewnątrzszkolny system oceniania

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NASZA SZKOŁA

ROZDZIAŁ I  –          CELE OCENIANIA

ROZDZIAŁ II –         ZASADY I SPOSÓB OCENIANIA

– ocenianie bieżące w klasach I – III

– ocenianie bieżące w klasach IV – VI

ROZDZIAŁ III-          ZASADY WYSTAWIANIA OCEN KLASYFIKACYJNYCH I PROMOWANIE

– klasyfikacja i promowanie uczniów w klasach I – III

– klasyfikacja i promowanie uczniów w klasach IV – VI

ROZDZIAŁ IV-         ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA

– elementy składowe oceny z zachowania w klasach I – III

– elementy składowe oceny z zachowania w klasach IV – VI

ROZDZIAŁ V –         SYSTEM NAGRÓD I KAR

ROZDZIAŁ VI-         SPOSOBY KORYGOWANIA NIEPOWODZEŃ SZKOLNYCH

ROZDZIAŁ VII-        SPOSOBY POWIADAMIANIA RODZICÓW O OSIĄGNIĘCIACH I  POSTĘPACH UCZNIÓW

ROZDZIAŁ VIII-       TRYB I TERMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO

ROZDZIAŁ IX-         TRYB PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POPRAWKOWEGO

ROZDZIAŁ X-           ANALIZA WYNIKÓW OCENIANIA

ROZDZIAŁ XI-         PROCEDURY PRZEKAZYWANIA INFORMACJI O WYNIKACH SPRAWDZIANU PRZEPROWADZANEGO W OSTATNIM ROKU NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ

ROZDZIAŁ XII         EWALUACJA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

 

Całość do przeczytania/pobrania: WSO Nasza Szkoła