Regulamin Szkoły

Regulamin Szkoły

REGULAMIN PRACY

Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi „Nasza Szkoła„ w Katowicach

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

1.Podstawę prawną ustalania Regulaminu pracy stanowią przepisy art. 104 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.),  Ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);(Dz. U. z 20.02.2015 r. poz. 357 o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw), Kartę nauczyciela z dn. 26 stycznia 1982 r. (tekst jednolity – Dz.U. Nr 97 z 2006 r. poz. 674 z późniejszymi zmianami) oraz przepisy wykonawcze wydane na ich podstawie.

§ 1.

Regulamin pracy jest aktem normatywnym, ustalającym wewnętrzną organizację i porządek pracy w Niepublicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi „Nasza Szkoła” oraz określającym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.

§ 2.

Przepisy regulaminu pracy mają zastosowanie do wszystkich pracowników zatrudnionych w Szkole, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, wymiar czasu pracy i zajmowane stanowisko.

§ 3.

Pracodawca zapoznaje z treścią regulaminu pracy każdego przyjmowanego do pracy pracownika przed rozpoczęciem przez niego pracy, a pracownik potwierdza znajomość regulaminu swoim podpisem w treści umowy o pracę.

§ 4.

W sprawach związanych ze stosunkiem pracy, nieuregulowanych szczegółowo niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu pracy, Karty nauczyciela oraz innych ustaw i aktów wykonawczych z zakresu prawa pracy.

Rozdział II

Organizacja pracy

§ 5.

Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie, przestrzegać dyscypliny pracy oraz stosować się do poleceń właściwych pracowników wykonujących funkcje kierownicze, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa pracy lub postanowieniami umowy o pracę.

Pracownik jest obowiązany w szczególności:

 • rzetelnie i efektywnie wykonywać pracę,
 • przestrzegać ustalonego u pracodawcy czasu pracy,
 • należycie, terminowo i sumiennie wykonywać polecenia dotyczące pracy wydawane przez właściwych pracowników wykonujących funkcje kierownicze,
 • przestrzegać niniejszego regulaminu pracy, innych wewnętrznych aktów normatywnych obowiązujących u pracodawcy (statut, regulamin porządkowy i inne) oraz ustalonego u pracodawcy porządku,
 • przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych i sanitarno-epidemiologicznych,
 • dbać o dobro pracodawcy, chronić jego mienie, a w szczególności posługiwać się przydzielonym sprzętem, urządzeniami w sposób zgodny z zasadami oszczędnej i racjonalnej gospodarki
 • zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę lub naruszyć jego dobre imię,
 • przestrzegać tajemnicy służbowej, a także innych określonych w odrębnych przepisach,
 • przejawiać koleżeński stosunek do współpracowników oraz wychowanków i ich rodziców poprzez kulturalne i życzliwe odnoszenie się do nich,
 • przestrzegać zasad współżycia społecznego,
 • podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w kursach szkoleniowych organizowanych przez pracodawcę oraz poprzez samodoskonalenie zawodowe,
 • przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1356 ze zm.),
 • przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.),
 • poddać się w obowiązujących terminach badaniom lekarskim,
 • wykazywać lojalność w stosunku do pracodawcy i realizować jego politykę rozwoju placówki.

Pracownicy zatrudnieni na stanowisku nauczyciela obowiązani są rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym im stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, wspierać każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego. Nauczyciel obowiązany jest kształcić i wychowywać dzieci w umiłowaniu ojczyzny, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

§ 6.

 1. Pracodawca jest obowiązany w szczególności:
 • szanować godność i inne dobra osobiste pracownika,
 • zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz z ich podstawowymi uprawnieniami,
 • organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy,
 • zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, określone odrębnymi przepisami,
 • terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie,
 • ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 • zaspokajać, w miarę posiadanych środków, socjalne potrzeby pracowników,
 • stwarzać obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy,
 • wpływać na kształtowanie w placówce zasad współżycia społecznego,
 • prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników,
 • nie stosować ani nie dopuszczać do stosowania jakichkolwiek form dyskryminacji.

§ 7.

 1. Dokumentacja personalna kandydata do pracy powinna obejmować (kserokopie dokumentów, oryginały do wglądu):
 • świadectwo (dyplom) ukończenia szkoły lub inny dokument stwierdzający kwalifikacje zawodowe,
 • świadectwa pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia,
 • podanie o przyjęcie do pracy wraz z życiorysem zawierające przebieg dotychczasowej pracy zawodowej,
 • kwestionariusz osobowy,
 • dokumenty uprawniające do podjęcia pracy na danym stanowisku, w myśl odrębnych przepisów, w szczególności aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.

§ 8.

 1. Przed przystąpieniem do pracy kandydat do pracy powinien:
 • zapoznać się z regulaminem pracy i instrukcjami obowiązującymi na jego stanowisku pracy,
 • odbyć przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych i sanitarno-epidemiologicznych, a także potwierdzić na piśmie fakt zapoznania się z tymi przepisami,
 • otrzymać pisemną umowę o pracę określającą rodzaj pracy i miejsce jej wykonywania, termin rozpoczęcia pracy i przysługujące pracownikowi wynagrodzenie, a także zakres jego obowiązków,
 • złożyć pisemne oświadczenie o formie pobierania wynagrodzenia.

§ 9.

 1. Pracodawcy przysługuje w szczególności prawo do:
 • korzystania z wyników wykonywanej przez pracowników pracy,
 • wydawania pracownikom poprzez właściwych pracowników wykonujących funkcje kierownicze wiążących poleceń dotyczących pracy w zakresie, w jakim polecenia te nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami wewnętrznych aktów normatywnych regulujących wykonywanie pracy u pracodawcy,
 • określania zakresu obowiązków każdego pracownika zgodnie z postanowieniami umów o pracę i przepisami prawa.

Rozdział III

Rozkład i porządek czasu pracy

§ 10.

 1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy bądź w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy, i liczy się od chwili podpisania się przez pracownika na liście obecności.
 2. Czas pracy powinien być w pełni wykorzystany na pracę zawodową.
 3. Dniem wolnym od pracy wynikającym z pięciodniowego tygodnia pracy jest sobota.

§  11.

 1. Ustala się czas pracy zgodny z zajmowanym stanowiskiem i Kodeksem Pracy, Kartą Nauczyciela oraz Ustawą o oświacie.
 2. W rozkładzie czasu pracy wymiar godzin pracy:
  • pracownic w ciąży,
  • pracownic opiekujących się dzieckiem do lat czterech
   bez ich zgody nie może przekraczać podstawowego pensum:
 3. Rozkład czasu pracy powinien być stosowany na podstawie harmonogramów pracy ustalanych dla przyjętego okresu rozliczeniowego, określających dla poszczególnych pracowników dni i godziny pracy, dni wolne od pracy (harmonogramowe) oraz dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w pięciodniowym tygodniu pracy.

§ 12.

 1. Pracodawca jest obowiązany prowadzić ewidencję czasu pracy uwzględniającą m.in. godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz pracę w godzinach nadliczbowych.
 2. Pracodawca udostępnia tę ewidencję pracownikowi na jego żądanie.
 3. Każdy pracownik obowiązany jest potwierdzić swoje przybycie do pracy przez złożenie własnoręcznego podpisu na liście obecności.

§ 13

 1. Pracownik przez cały czas pracy obowiązany jest przebywać na swoim stanowisku pracy. Opuszczenie stanowiska pracy lub terenu pracodawcy w czasie pracy wymaga uprzedniej zgody właściwego pracownika wykonującego funkcje kierownicze.
 2. Samowolne opuszczenie stanowiska pracy przed upływem godzin pracy jest zabronione. Niedopuszczalna jest również samowolna zmiana wyznaczonych godzin pracy bez zgody właściwego pracownika wykonującego funkcje kierownicze.
 3. Wyjście w czasie pracy poza teren pracodawcy może nastąpić wyłącznie za zgodą właściwego pracownika wykonującego funkcje kierownicze.

§ 14.

Niedziele oraz święta określone odrębnymi przepisami, a także dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w pięciodniowym tygodniu pracy są dniami wolnymi od pracy.

§ 15.

Pracownikowi, który na polecenie właściwego pracownika wykonującego funkcje kierownicze wykonywał pracę w dniu dla niego wolnym od pracy, przysługuje w zamian dzień wolny w innym terminie.

§ 16.

Zabrania się spożywania i wnoszenia alkoholu oraz palenia tytoniu na terenie szkoły.

§ 17.

Osoby w stanie nietrzeźwości, które swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia na terenie szkoły należy niezwłocznie doprowadzić do usunięcia ze szkoły.

Rozdział IV

Zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy i spóźnień do pracy

§ 18.

 1. Pracownik powinien uprzedzić właściwych pracowników wykonujących funkcje kierownicze o niemożności stawienia się do pracy z przyczyny z góry wiadomej lub możliwej do przewidzenia, jak również o przewidywanym czasie nieobecności.
 1. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy pracownik jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić pracowników, o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym czasie jej trwania, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy, osobiście lub przez inne osoby, listownie lub telefonicznie albo za pośrednictwem innego środka łączności.
 1. W razie nieobecności pracownika w pracy z powodu:
  1. niezdolności do pracy na skutek choroby lub jego izolacji z powodu choroby zakaźnej,
  2. leczenia uzdrowiskowego, jeżeli jego okres uznany jest zaświadczeniem lekarskim za okres niezdolności do pracy z powodu choroby,
  3. choroby członka rodziny pracownika, wymagającej sprawowania przez pracownika osobistej opieki

pracownik jest obowiązany usprawiedliwić nieobecność, doręczając zaświadczenie lekarskie w terminie 7 dni.

§ 19.

Za dowody usprawiedliwiające nieobecność w pracy uważa się:

 • zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy, wystawione zgodnie z przepisami o orzekaniu o czasowej niezdolności do pracy,
 • decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego, wydaną zgodnie z przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych – w razie odosobnienia pracownika z przyczyn przewidzianych tymi przepisami,
 • oświadczenie pracownika – w razie zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat czternastu
 • imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się, wystosowane przez organ właściwy w sprawach powszechnego obowiązku obrony, organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sąd, prokuraturę, policję lub organ prowadzący postępowanie w sprawach o wykroczenia – w charakterze strony lub świadka w postępowaniu prowadzonym przed tymi organami, zawierające adnotację potwierdzającą stawienie się pracownika na to wezwanie.

Rozdział V

Zwolnienia od pracy

§ 20.

Czas pracy powinien być w pełni wykorzystany na pracę zawodową. Załatwianie spraw osobistych i innych niezwiązanych z pracą zawodową powinno odbywać się w czasie wolnym od pracy.

 • Pracownik wszystkie wyjścia poza teren Szkoły powinien odnotowywać w „Ksiądze wyjść”.

§ 21.

Pracodawca zobowiązany jest zwolnić od pracy pracownika:

 1. na czas niezbędny do stawienia się na wezwanie organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sądu, prokuratury albo policji,
 2. wezwanego do osobistego stawienia się przed organem właściwym w zakresie powszechnego obowiązku obrony na czas niezbędny w celu załatwienia sprawy będącej przedmiotem wezwania,
 3. wezwanego w celu wykonywania czynności biegłego w postępowaniu administracyjnym, karnym przygotowawczym lub sądowym; łączny wymiar zwolnień z tego tytułu nie może przekraczać sześciu dni w ciągu roku kalendarzowego,
 4. będącego krwiodawcą, na czas oznaczony przez stację krwiodawstwa w celu oddania krwi,
 5. na czas obejmujący:
  • dwa dni – w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy,
  • jeden dzień – w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką;
 6. na czas niezbędny do przeprowadzenia obowiązkowych badań lekarskich i szczepień ochronnych przewidzianych przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych, o zwalczaniu gruźlicy oraz o zwalczaniu chorób wenerycznych,
 7. wezwanego w charakterze świadka w postępowaniu kontrolnym prowadzonym przez Najwyższą Izbę Kontroli i pracownika powołanego do udziału w tym postępowaniu w charakterze specjalisty,
 8. na czas niezbędny do wzięcia udziału w posiedzeniu komisji pojednawczej w charakterze członka tej komisji; dotyczy to także pracownika będącego stroną lub świadkiem w postępowaniu pojednawczym,

§ 22.

Pracodawca poprzez właściwych pracowników prowadzi odrębnie dla każdego pracownika kartę ewidencji czasu pracy, w której rejestruje wszelkie zwolnienia od pracy oraz inne usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności w pracy.

§ 23.

Wyjazdy służbowe (oprócz wyjazdów miejscowych) odbywają się na podstawie polecenia wyjazdu (delegacji) podpisanej przez dyrektora.

Rozdział VI

Obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

§ 24.

Pracodawca obowiązany jest chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

§ 25.

Pracodawca poprzez właściwych pracowników (inspektor BHP, społeczny inspektor BHP) obowiązany jest informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną przez nich pracą, w szczególności poprzez opracowywanie kart ryzyka zawodowego i zapoznawanie z nimi pracowników.

§ 26.

W przypadku gdy ryzyko zawodowe związane jest z określonymi stanowiskami pracy, właściwa informacja przekazywana jest przez inspektora BHP ustnie każdemu pracownikowi zatrudnionemu na takim stanowisku.

§ 27.

Zapoznanie się z informacją, o której mowa w § 26, pracownik potwierdza na piśmie.

§ 28.

Przed podjęciem pracy pracodawca kieruje kandydata do pracy na wstępne badania lekarskie.

§ 29.

Pracodawca obowiązany jest kierować pracowników na okresowe badania lekarskie zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 30.

Badaniom wstępnym nie podlegają jednak osoby przyjmowane ponownie do pracy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę.

§ 31.

Pracodawca poprzez właściwych pracowników (inspektor BHP, społeczny inspektor BHP) jest obowiązany zaznajamiać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych przez nich prac oraz z przepisami przeciwpożarowymi i sanitarno-epidemiologicznymi, a także opracować zakres i częstotliwość szkolenia podstawowego i okresowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla poszczególnych grup pracowników.

§ 32.

Dyrektor jest obowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku pracy.

§ 33.

Pracownik jest obowiązany potwierdzić na piśmie znajomość przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych i sanitarno-epidemiologicznych.

§ 34.

Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował przed nawiązaniem kolejnej umowy o pracę.

§ 35.

Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem pracownika. W szczególności pracownik jest obowiązany:

 • wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami BHP oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie wskazówek i poleceń właściwych pracowników wykonujących funkcje kierownicze,
 • używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem,
 • poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim,
 • brać udział w szkoleniu i instruktażu w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym.

Rozdział VII

Odpowiedzialność porządkowa pracowników

§ 36.

Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonego porządku, regulaminu pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych dyrektor może stosować:

 1. karę upomnienia,
 2. karę nagany.

§ 37.

Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy dyrektor może zastosować również karę pieniężną.

§ 38.

Wpływy z kar pieniężnych przeznacza się na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 39.

Naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych jest w szczególności:

 • złe i niedbałe wykonywanie pracy oraz niszczenie materiałów, sprzętu,
 • niewykonywanie lub niewłaściwe wykonywanie poleceń właściwych pracowników wykonujących funkcje kierownicze,
 • nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • nieprzestrzeganie zasad dotyczących organizacji pracy,
 • zakłócanie spokoju i porządku w miejscu pracy,
 • lekceważące i aroganckie wypowiedzi w stosunku do pracowników lub pracowników wykonujących funkcje kierownicze, a także do osób mających kontakt ze Szkołą.

§ 40.

Dyrektor stosuje kary tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika.

§ 41.

O zastosowanej karze dyrektor powiadamia pracownika na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia oraz informując go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Odpis zawiadomienia składa się do akt osobowych pracownika.

§ 42.

Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może w ciągu siedmiu dni od daty zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw do dyrektora, który ponownie ją rozpatruje. Dyrektor może zasięgnąć rady Organu prowadzącego.

§ 43.

Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od daty jego wniesienia jest równoważne z uwzględnieniem sprzeciwu.

§ 44.

Pracownik, który wniósł sprzeciw, może w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia o odrzuceniu tego sprzeciwu wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary.

§ 45.

Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa z akt osobowych pracownika po roku nienagannej pracy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach karę uznaje się za niebyłą przed upływem tego okresu.

Rozdział VIII

Przepisy końcowe

§ 46.

Regulamin pracy obowiązuje przez czas nieokreślony.

§ 47.

Zmiana treści regulaminu może nastąpić w formie pisemnej, w tym samym trybie co jego ustanowienie, bądź przez wprowadzenie nowego regulaminu.

 § 48.

W sprawach wynikających ze stosunku pracy, nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy prawa pracy.